bannerappx


NEWS & APPUNTAMENTI

TEMPUS DE OI 2017

Tempus de oi, su programa chi dònnia mengianu, de is seti a is otu, si fait cumpangia pò si contai is istòrias de genti de Sardìnnia.
Tiziana, Damiana, Elio e Arrogalla ant atobiai, me is istùdius, de Radio X is ospits insoru e, pari a issus, ant a scoberri chini funt, ita faint e tantis àterus contus.

Cun Tiziana Furcas eis a scoberri su mundu de is Feminas, una arrexonada a pitzus de sa vida insoru, traballu, famìllia, passionis, amoris, terra, disìgius, sonnus e tantis àteras cosas pò intrai a fundu e cumprendi mellus chini funt is fèminas de sa Sardìnnia.

Cun Elio Turno Arthemalle eus andai a ghetai un’oghiàda in su mundu de sa cultura e de su spetaculu, fueddendi cun genti chi arrècitat, sonat, cuncordat, studiat, scriit e cun chini totu traballat in is custas fainas: tennigus, amministradoris, istudiosus, fraigadoris de bisus…

Chin Damiana Culeddu amos a poder connoschere zente chi triballada in su sotziale: professionistas o volontarios chi idene da accurtzu sas peleas mannas de sa zente. Ma ammus ascurtare puru sa oghe de feminas e omines chi po unu motivu o s’àteru, connoschene sas caras de sa vida, bellas o fèas chi sient.

Cun Frantziscu Medda scioberaus unu discu de importu a sa diì e si ddu ascurtaus passu passu.


Torna su ↑