Nì mannu, nì piticu. Est Bruno Tognolini, poeta.

Cun su mes’e ladamini arrìbat s’attongiu. E cun s’attongiu tòrrat su Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi. Arribbau a s’annu de noi, occannu puru, de su primu a su cincu, hat a essi una manera, po mannus e pippius, po s’agatai a pari, liggi librus, connosci scrittoris e poetas, biri spettaculus, imparai a is atrus e imparai de is atrus. Su festival est cresciu, in is annus: immoi, a prus de Casteddu, funti giai 22 is biddas sardas chi nci hant traballau e chi hant a benni in tzittadi po passai impari custu fin’e xida. Prus de 12.000 is chi si funti iscrittus a cursus, butegas de imparu e giogus, e sempri de grand’allustriu is chi funti stetius cumbidaus a benni: de Marino Sinibaldi a Gek Tessaro, de Michelangelo Pistoletto a Silver. 380 is atobius po picioccheddus fintzas a is 16 annus, spartzinaus in Casteddu intra de s’ExMà, sa Mediateca del Mediterraneo, sa Biblioteca Comunali de Pirri, s’Auditorium Comunali, sa Libreria per Ragazzi Tuttestorie e is Uspidalis Microcitemico e Brotzu. In is atrus comunus s’apparìciat totu in is scolas e in is bibliotecas. Unu sciaccu mannu de cosa, chi podeis agatai in calisisiat giassu de informatzioni. Su chi si boleus cuntzillai nosus est, si podeis, de andai a connosci a Bruno Tognolini. No’ incàpitat donnya di’ de connosci unu poeta, e candu incàpitat est una fortuna. Bruno est ingunis ge’ ddu bieis, mengianu e meri’, cun su sedatzu de is fueddus: ascurtat, arregòllit, e bogat a luxi poesias noas donnya di’, donnya momentu. Est su coru de s’Ufficio Poetico de su festival, e s’Uffitziu est su coru de totu sa manifestazioni, chi custa borta si tzèrriat Sorpresa! Ita spantu nd’hat a bogai occannu, su poeta, de su pingiadoni affadau?