IN SU CHELU SIAT!

Custa xida seus cuntentus meda de podi’ scriri de unu spettaculu sardu de teatru chi donant foras de s’Italia. Seus fueddendi de In su chelu siat, traballu de sa cumpangia casteddaia Lucido Sottile, chi su 16 e su 17 de argiolas est in Madrid po su Fringe Madrid (in sa Semana de sa Limba Sarda)

Una bintena e prusu de artistas funti partius conca a sa tzittadi spagnola po ponni in pei custas duas arrecitas de unu spettaculu chi est andau beni meda in is annus passaus. In su chelu siat ndi benit de Holy peep show, tradusiu e torrau a pensai in sardu cun d’unu grandu traballu de regia e spertus de lingua.
Sigumenti viaggius, logus de corcai e cosa de papai costant dinai, sa cumpangia hat domandau s’agiudu de su pubricu sardu e, chini hat potziu, hat postu dinai po circai de tupai sa spesa.
Tocat a torrai gratzias a s’Assotziu Tzirculu Sardu Ichnusa de Madrid, chi cun s’agiudu de sa Regioni Sardegna (Limba Sarda), e cun su traballu de Gianni Garbati, grandu cuncordadori, sighint a portai in Ispagna is mellus artistas nostus.
Po ndi sciri de prus, circai in is paginas de su Tzirculu e de Lucido Sottile.
Mucha mierda!