PROFESSORIS DE UNU METRU QUADRU

In artu, in su xelu, is bentus si dda funti gherrendi. S’aria de is Azzorras no’ nci dda fait a intrai, ca su sùlidu de s’Atlanticu nci dda cràccat in basciu; e, tottu paris, attumbant bentu de s’Africa e frius de su Polo Nord. E in mesu, a su chi parit, arresurtat unu “stiddiu fridu” (aicci ddu nanta, ma puru cut offupper level low oppurukicker): Una bertula de aria cungelada bola-bola chi fait ammacchiai a chini depit previdi su tempus. In pagus fueddus: c’est frius, cust’istadi, c’est bentu.

Duncas po medas no hat a fai a abarrai a di’ intera fuliaus a mari, croccaus a su soli commenti a mattonis de làdiri sicchendi. E intzandus? A ita si serbit s’istadi?

Bah. Po primu s’heus a podi arreposai, ca mali no fait. Po sigundu, nosus de Tempus de oi si cuntzillaus de scioberai unu logu, in cittadi: andainci cantu prus podeis e studiaiddu beni, in donnya perda, in donnya pinnicca. Is cosas chi heis a imparai de i-gussu logu ddas heis a sciri bosatrus sceti, e nisciunus mellus de bosatrus. Ndi besseis spertus de una contonada, de una murialla, de una mata de figu. E no ddu scovièis: po una borta accapiaisì is manus e no fatzais fotografias. Po una borta no cundividais. A partziri ge’ est bellu, ma partzendi partzendi a s’acabu no abarrat prus nudda e totus  portant sa conca prena de is proprius fueddus e de is proprias cosas. Faeus custu sperimentu. Cun sa scusa chi c’est frius, andaus a giru e besseus spertus mannus de unu metru quadru de Casteddu. A sa scusi. E provaus a biri chi si fait effetu ancoras, a essi unu differenti de s’atru.