MINCA MACCACA

EROS IN SARDEGNA – Il brano della settima puntata è tratto da “Minca Maccaca”  poesia di Peppino Mereu. Con le voci di Elio Turno Arthemalle e Emanuela Lai

ASCOLTA LE ALTRE PUNTATE

Minca maccaca, funesta e fatale,
tue est chi m’has giuttu a su casinu,
tue est chi m’has trazadu a s’ispidale
solu pro m’iscazzare unu papìnu.

Pro cantu t’hap’a giughere apiccada
non piùs has’a andare a s’affaìnu.

Una olta l’has fatta s’acconcada
intrada ti nde ses in d’unu buccu
e bessida nde ses allusinzada.

Oe ses sa funtana ‘e su muccu,
de testa ses istada pagu azzetta,
creias chi su cunnu fiat succu.

No bi penses piùs in sa faldetta,
de como in pois benis proibida
pro finas de ti fagher sa pugnetta.

Pro t’esser un’istante divertida
già mi l’has arrangiadu su fiancu:
m’has giuttu a sos istremos de sa vida,
in prus m’has fattu ispender unu francu
pro unu buccu puzzolente e feu:
gustosu fesset istau assumancu!