COMETAS, SCIACUS, DUENAS!

Is novas benint e andant. E intzandus tocat a si pigai una punta de billetu, donnya ‘n tanti, po no si fai fuiri cosas de importu chi funti sutzedias e arriscant de si perdi in sa memoria, acarraxadas de su muntoni de cosas chi liggieus e chi ascurtaus.

Ita si seus marcaus in conca, de is urtimas? Su disisperu de is sardus chi ant scipiu chi de Arroma no at arribai totu su dinai chi serbit po acconciai su sciacu fatu de s’acua s’annu passau, tanti po incumentzai. Sighendi: su biaxu in su xelu de Rosetta, su carru spaziali partiu ottu annus a innantis, chi at atobiau a una cometa po dda stampai e circai de bogai a luxi su misteriu de sa vida.

Eus fueddau puru de su paperi fatu intra de USA e Cina po nci fai artziai prus pagu fumus a celu: parit chi fintzas is prus arricus e alluinaus de su dinai siant cumprendendi chi sa Terra podit spacciai comenti si spaciat una stearica. E, serrendidda cun d’un arrisixeddu, eus liggiu de is giornalis su contu de is duenas chi iant a essi bessias in Pauli.

Storias mannas, storias piticas, storias de timi e de arriri. Storias chi, postas impari, faint sa vida nosta de donnya dì.