DIVORTZIU, IMPOSTAS, DISNEYLAND

Ita est sutzediu sa xida passada? Unu sciacu mannu de cosas, ma comenti scieus, a Tempus de Oi si praxit a scioberai cussas chi s’ant agiudau a fai arrexonamentus prus mannus de una nova ligia e torrada a nai. E duncas, si sinnaus chi est sighendi, in Arromma, sa chistioni (candu no siat betia) apitzus de su divortziu lestru. In Italia, apustis de sa separazioni, tocat a tenni passienzia po atrus tres annus, candu in medas atras nazionis, sa separazioni e su divortziu funt una cosa sceti: candu sa coia est sculada, sculada abarrat. Is betias funt po difendi is deretus de is fillus prus piticus de dexottu annus, po no ndi bogai s’agiudu a is giovunus fintzas a is 26 annus fora de traballu e a is fillus prus pagu abilis.

Is arrexonis, duncas, movint, gira gira, sempri de su dinai. E de dinai s’est chistionau puru po is ideas bogadas de Renzi po is impostas: sa critica chi ddi faint est chi cun d’una manu donghit e cun s’atra pighit, pischendi de s’urtima cosa ch’est abarrada in manu a is italianus: sa domu.

Serrendi, s’at fatu curiosidadi sa nova chi in Egittu depint oberri una disneyland mediorientali! Comenti s’at a arregulai su giganti americanu, arribendi, in custus tempus de ciciddas pesadas, in d’unu logu aici diferenti po cultura, storia, religioni? At a essi una disneyland spetziali, o at a binci, comenti sempri sutzedit, s’arrexoni de su dinai, s’unicu grandu urrei de su mundu?