E in su 2015?

E spaciat puru su 2014. Atrus, mellus de nosus ant’a iscriri in pagu fueddus cali siant stetias is cosas de prus importu de s’annu chi si ndi andat. Nosus si podeus nai chi occannu chi benit eus a circai de essi sempri de prus a su costau de chini s’ascurtat e si xircat donnya di’: cun literas, email, sms, e cun is social network. Radio X est un’arradiu chi at provau a si contai sa tzittadi de Casteddu in custu 2014, e sa propriu cosa eus a provai a fai s’annu chi benit. Ma a is diis nostas una tzittadi no est sceti una tzittadi: donnya logu est acappiau a un’atru, e a un’atru, e a su chi sighit: e chistionendi de is cosas de domu nosta, acabaus sempri po s’agatai in is manus arrogus de arrexonamentus fatus in atrus logus e arrescius innoi. Fortzis est custu chi depeus arrennesci a fai sempri mellus: a no firmai sa castiada a sa lacana de Casteddu, ma a biri su mundu cun is ogus spetzialis de chini est nasciu e cresciu in d’unu logu chi xircat de agatai unu logu in su mundu sendi diferenti de s’arrestu de su mundu chi castiat. Augurius a totus, de coru, baxei in bonora.