GIRENDI A PEI

Custas diis, a Tempus de oi, si seus cumbidendi a girai e a biri sa tzittadi aundi biveus, e no’ sceti in is cuatru bixinaus prenus de butegas e tzilleris, ma a allonghiai su passu e sa castiàda.. Medas bortas, seus narendi, si nd’abarraus appiccigaus a su computer in circa de calincuna cosa de fai o de biri, e no’ pentzaus chi sa cosa chi connosceus prus pagu est s’arruga de domu nosta. Immoi chi sa genti cummentzat a partiri po andai a mari, si podeus pigai is peis e andai a passillai aundi no costumaus a passai in s’arrest’e s’annu. Ita ndi scieis bosatrus de is bixinaus de Santu Miali, po nai, o de is arrughixeddas a giru de is stanis? Seis sigurus diaderus chi no’ si potzat agatai nudda de biri in Ceraxus, in Pauli, in Pirri? Ci seis stetius mai a sa cresia de Santu Millanu, a Sestu?