NAPOLI GROUP

In Germania ant fatu unu billetu de 300 euro. No abastat: funt arrennescius a ddu spendi puru. No scieus comenti siat potziu sutzedi, ma est sutzediu. A chi est benniu a conca unu machiori aici? A un artista? A calincunu chi boliat ponni in pei una brulla? Mancu a pensamentu. Su billetu nd’est bessiu deretu de is prenzas de sa delinquenzia napolitana.

Est stibiliu chi su noranta po xentu de su dinai farsu chi girat in su mundu arribat de sa Campania.

Is farsarius italianus funt arrennescius a ponni in pei siendas de malafatia in totu s’Europa (po su ‘m prus a s’Est), arribendi fintzas a s’atra parti de su mundu, in Colombia, aundi is affarius de dinai farsu si pigant a bratzetu cun is affarius de droga.

In d’una tirada de arretza sa polizia at bogau 56 paperis de libertadi castiada e, in mesu de i-custus, 29 po intrai in presoni. Ddus anti allomingiaus “Napoli Group”.

E fintzas a imoi eus cumprendiu totu. Ma ita arrexonamentu criminali ci podit essi apitzus de s’idea de fai unu billetu de 300 euro?