SA TURANDOT IN CASTEDDU

Abettendi a sa Turadot. Sissi, custa est un’istadi chi s’eus a arregordai po su grandu spettaculu boffiu e cuncordau de su Teatru Liricu de Casteddu. Grandus cantantis, regia pretzisa, e grandu importu donau a is artistas nostus. Is maistus de pannu e is fusteris ant’arrennesci a fai biri ita funti bonus a ponni in pei. Is costumus ddus hat pentzaus Marco Nateri, chi hat traballau cun is teatrus de mesu mundu, e sa scenografia est bessia de sa conca de Pinucciu Sciola, su sparadesu chi arrennescit a fai chistionai sa perda. Eus a biri una Pechino a trett’e mesu de s’antigu e de is palazzius de oi, cun su spettaculu chi ndi bessit de su palcu e andat a attobiai a sa genti setzia. Is recitas funti medas: su cuntzillu nostu est a si comporai unu billetu in tempus e a ndi biri a su mancu una.