TORRAUS A CUMENTZAI!

Spacciàda s’istadi, seus torraus: a is scolas, a su traballu e, chini traballu non ndi portàda, a ndi torrai a circai. No est chi siant sutzedias cosas meda, in tzittadi, in su mes’e austu, eh… Pagus is spettaculus e medas is bruncus, s’incàppat. Torrendi a in microfunus de s’arradiu nosta, a donnya manera, heus potziu chistionai de Marina Café Noir, chi cun custa borta est’arribbau a s’annu de doxi.

Occannu su titulu fiat “Non Tutto È In Vendita”, cun-d-unas cantu cosas de importu apitzus de su traballu, de s’ambienti, e de sa politica. Berus: no’ est totu sa cosa chi si podit portai a buttega, massimamenti a di’ de oi chi, puru candu sa cosa fait a dda bendi, e’ spacciau su dinai po dda comporai.

Nd’heus a torrai a chistionai. S’est partu bonu, perou, su sperimentu fatu serrendi su Terreprenu a is machinas, de mericeddu fintzas a part’e chitzi. Si timìat chi sa genti dda pighessit a travessu, ca su casteddaiu est traballosu a ndi ddu spiccigai de sa machina. Ma, a su chi heus biu, no’ nci funti stetius trubullus o boxis pesàdas. Chini arribbàt de viali Santu Bissenti agattàt s’arruga serràda fintzas a peis de su scaleri de su Bastioni.

Podìant passai sceti is chi nci bivìant, is atrus depìant fai su giru. A nosus s’est parta un’artziàda de ingennyu bona.

E a bosatrus?

(foto AleCani)